Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze leden, klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

HMBS privacybeleid in 10 uitgangspunten

 1. We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen HMBS.
 2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het aanbieden van passende diensten en producten.
 3. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marketing, statistische analyse, het beheersen van verzekeringsrisico’s en het tegengaan van fraude.
 4. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
 5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
 6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
 7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
 8. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
 9. We gebruiken geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische, statistische en/of preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
 10. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
HMBS behandelt √©n beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/leden en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financi√ęle Instellingen. HMBS heeft een privacybeleid ontwikkeld. Daarin vindt u meer informatie over onze visie op privacy-compliance.

HMBS verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of andere (financi√ęle) diensten en producten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per dienst en per product verschillen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren en af te stemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften gedurende uw loopbaan als (para)medisch zorgprofessional.

In ons privacybeleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u klant/lid van ons bent, u onze websites bezoekt of onze mobiele apps gebruikt, wanneer u gegevens met ons deelt via sociale media of op een andere manier contact met ons zoekt. Ook leggen we in ons privacybeleid uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken, wie toegang hebben tot uw gegevens en dat we uw persoonsgegevens beperkt met derden delen.

Algemeen

HMBS verzamelt voor de volgende 2 categorie√ęn uw persoonsgegevens:

a. Producten en diensten
b. Communicatie

a. Producten en diensten
Voor uw aanvraag legt HMBS de persoonsgegevens vast die u aan ons of onze samenwerkingspartners verstrekt. Deze gegevens kunnen per product of dienst verschillen en kunnen onder meer bestaan uit uw naam, adres en woonplaats, uw e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN-nummer, Burger Service Nummer, kenteken en het schadeverleden. Indien en voor zover dit noodzakelijk is om het verzekeringsrisico te kunnen beoordelen, kan HMBS ook uw strafrechtelijke gegevens en uw gezondheidsgegevens vragen.

HMBS legt niet meer persoonsgegevens vast dan noodzakelijk (dataminimalisatie). Sommige van deze gegevens kwalificeren we als bijzondere persoonsgegevens. Zie daarover par. 3.2.

Voor de beoordeling van uw aanvraag hebben we toegang tot gegevens die andere HMBS- ondernemingen over u hebben vastgelegd (zie ook par. 2.3). Daarbij houden we rekening met wettelijke, functionele of organisatorische beperkingen voor het verzamelen en/of het delen van persoonsgegevens binnen HMBS. We kunnen zonodig ook gebruikmaken van externe (openbare) bronnen (zie voor meer informatie par. 4.1.c.).

Bij de levering van onze producten en diensten leggen we ook gegevens vast, zoals het type en de looptijd van de overeenkomst, de toepasselijke premie en de polisvoorwaarden, uw polisnummer, eventuele schade die u hebt gemeld, de beoordeling van uw schademelding en de hoogte van een eventuele gedane uitkering of schadevergoeding.

Voor het gebruik van sommige HMBS online diensten en apps vragen we of u een account aanmaakt en een aantal gegevens over uzelf invult. Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen als u inlogt met uw sociale mediaprofiel, zie par. 3.1.d.

b. Communicatie
Via de website, onze apps, sociale media of de telefoon kunt u contact zoeken met onze medewerkers en kunt u vragen stellen. Om uw vragen te beantwoorden gebruiken we uw contactgegevens. We registreren uw vragen in onze systemen. Telefoongesprekken kunnen we opnemen voor training- en coachingsdoeleinden, het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik en de naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen. Zo kunnen we terugluisteren wat wij met u hebben besproken en afgesproken. U hebt het recht om het opgenomen telefoongesprek terug te luisteren of een kopie van het digitale geluidsbestand van ons te ontvangen.

Onze websites zijn beveiligd om misbruik en cybercrime te voorkomen. HMBS-medewerkers die uw persoonsgegevens op grond van hun rol of functie kunnen inzien, zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht deze geheim te houden. Maakt u gebruik van sociale media om met ons te communiceren, dan kan HMBS niet instaan voor de bescherming van de gegevens die u via (onbeveiligde) sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke informatie met u via onbeveiligde sociale media. Wees voorzichtig met de apparaten (devices) die u gebruikt voor online diensten en mobiele apps en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen.

HMBS verstrekt persoonsgegevens aan: 
a. Artsen en medisch adviseurs
b. Samenwerkingspartners
c. Overheidsinstellingen, toezichthouders en andere financi√ęle instellingen
d. Leveranciers

a. Artsen en medisch adviseurs
Zie voor meer informatie, par. 3.2.

b. Samenwerkingspartners
Sommige producten en diensten bieden we aan in samenwerking met partners. Voor deze derde partijen is HMBS actief als intermediair. Bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers, andere verzekeraars, banken en andere (financi√ęle) instellingen die financi√ęle producten en/of diensten aanbieden waarin HMBS bemiddelt en/of adviseert. Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar onze websites.

Aan onze samenwerkingspartners verstrekken we uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om hun producten en diensten aan u te kunnen leveren. 

c. Overheidsinstellingen, toezichthouders en andere financi√ęle instellingen
Alleen als HMBS wettelijk verplicht is haar medewerking te geven, verstrekken we uw persoonsgegevens aan overheids¬¨instellingen en toezichthouders. Daarnaast registreren we¬† in sommige gevallen persoonsgegevens in incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financi√ęle sector. Deze registers zijn ook toegankelijk voor andere financi√ęle instellingen. Voor meer informatie, zie par. 4.1.c.

d. Leveranciers
HMBS schakelt derde partijen in voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Die partijen verkrijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren (dataminimalisatie). HMBS heeft met de door haar ingeschakelde derden de vereiste contractuele en organisatorische afspraken gemaakt 
om te waarborgen dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Deze afspraken zin vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Onder leveranciers verstaan we derde partijen die niet alleen buiten de HMBS infrastructuur persoonsgegevens van onze klanten verwerken, maar ook consultants en andere tijdelijke medewerkers die binnen de HMBS organisatie op inhuurbasis werkzaam zijn. De leveranciers van HMBS zijn zonder uitzondering gevestigd binnen de Europese Unie. Zij zijn gebonden aan de gesloten verwerkersovereenkomsten, maar ook aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

HMBS heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Wij streven naar continue verbetering van onze organisatie. 

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wet- of regelgeving uw gegevens langer te bewaren, bewaart HMBS uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de gegevens, hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld of worden gebruikt. HMBS is een diverse organisatie die uiteenlopende diensten en producten aanbiedt. De bewaartermijn van de persoonsgegevens kan dus per doel en per HMBS-product of -dienst sterk verschillen. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. HMBS mag zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaart. Na afloop van een bewaartermijn verwijdert, anonimiseert en/of archiveert HMBS de persoonsgegevens. In specifieke gevallen kunnen we uw gegevens nog wel langer bewaren voor bijvoorbeeld de afwikkeling van een klacht of een lopende juridische procedure. 

Gearchiveerde en geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische en/of  preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch)wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.


Als klant/lid (of gebruiker van onze digitale media) hebt u de volgende privacyrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
f.  Recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit

Als u gebruikt wilt maken van deze door de wet aan u gegeven privacyrechten, neemt u dan contact op met HMBS Ledenservice via info@hmbs.community. HMBS kan voor de hieruit voortvloeiende werkzaamheden een (geringe) kostenvergoeding aan u vragen.

a. Recht van inzage
U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door HMBS worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

b. Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en HMBS geen andere rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking.

HMBS kan haar medewerking aan verwijdering van de gegevens (tijdelijk) weigeren als zij wettelijk verplicht is een be√ęindigde polis of een gesloten dossier nog gedurende een bepaalde termijn te bewaren. In specifieke gevallen kunnen we uw gegevens langer bewaren voor bijvoorbeeld de afwikkeling van een klacht, een claim of een juridische procedure. Hierover informeren wij u.

d. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door HMBS als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw  persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. U kunt uw keuze op ieder moment aanpassen.

e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen. Indien gewenst bespreken we met u de reden van de weigering of afwijzing.

f. Recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit
U hebt het recht de door u aan HMBS verstrekte persoonsgegevens in 'gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm' aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een verzekeraar of andere financieel dienstverlener) over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen. Denkt u hierbij aan:

 • gegevens waarvoor u destijds toestemming heeft moeten geven;
 • persoonsgegevens die u zelf bij HMBS heeft aangeleverd of;
 • gegevens die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst tussen u en HMBS.