Een klacht indienen
Je kunt een klacht bij ons indienen via een brief, e-mail of per telefoon. Geef in de communicatie duidelijk aan dat het een klacht betreft, waar de klacht precies over gaat en wat volgens jou de beste oplossing is. Wij kunnen de klacht dan snel voor je in behandeling nemen en afhandelen volgens onze officiële klachtenregeling.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Een door een deelnemer als zodanig herkenbaar geuite onvrede inzake de opleiding of de dienstverlening, dan wel ieder als zodanig herkenbaar geuite onvrede.

Wie kunnen een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen als je deelnemer bent van een van de opleidingen of masterclasses van de HMBS.

Hoeveel tijd heb je om je klacht in te dienen?
Je hebt twaalf maanden de tijd om je klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat de klacht ontstaat.

Waar kun je je klacht indienen?
Je kunt je klacht indienen bij de klantenservice van de HMBS via opleidingen@HMBS.community. Daar wordt er voor gezorgd dat je klacht op de juiste plaats terecht komt. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De klantenservice en de klachtenfunctionaris werken onafhankelijk van elkaar.

Ben je niet tevreden over de wijze waarop je klacht is afgehandeld? Dan kun je dit kenbaar maken aan de geschillencommissie, dit is een externe commissie voor beroep.

Wat gebeurt er met je klacht?
Van iedere klacht stellen wij de Academic director op de hoogte. Deze:

  • bevraagt (de leidinggevende van) de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was;
  • vraagt eventueel om meer informatie bij de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was;
  • vraagt jou eventueel om meer informatie;
  • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten;
  • bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de directie;
  • neemt een definitief standpunt in;
  • informeert je schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt;
  • zorgt voor een correcte registratie in de klachtenadministratie.


Wanneer krijg je reactie op uw klacht?

De Academic director bevestigt binnen een week na ontvangst van de klacht dat de klacht in behandeling is genomen. Binnen twee weken ontvang je een inhoudelijke reactie op je klacht. Als tussentijds blijkt dat we niet binnen de afgesproken tijd een standpunt kunnen innemen, sturen wij je tijdig een bericht. In dit bericht geven we de reden aan waarom de behandeling is vertraagd en wanneer je ons standpunt kunt verwachten.
Als we je klacht niet kunnen behandelen omdat deze te oud is, stuurt de Academic director je hierover binnen tien dagen na ontvangst van de klacht een brief.

Wat registreren wij van jouw klacht?
De Academic director houdt van je klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens: persoonsgegevens, dagtekening, omschrijving van de klacht.

Wij bewaren de administratie van de klacht tot één jaar na afhandeling door de Academic director. Je kunt tijdens de behandeling van je klacht, maar ook daarna, je gegevens opvragen uit de HMBS.

Wat kun je doen als wij je klacht ongegrond verklaren?
Als de Academic director je klacht ongegrond verklaart en je het daar niet mee eens bent, dan kun je nog de volgende stappen ondernemen. Je kunt je klacht indienen bij de geschillencommissie. Mocht je geschil niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kun je je klacht voorleggen aan de rechter. Dat kan in alle gevallen. De bovenstaande klachtenregeling sluit niet uit dat je je tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Contact en informatie
Wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar opleidingen@hmbs.community of bel ons op 030-2271763 .

Download
Bekijk hier de klachten- en bezwaarprocedure.